തമിഴ് ആരാധന

തമിഴ് ആരാധന

ദൈവം മനുഷ്യര്‍ക്ക് ‌ നല്‍കിയ വരദാനമാണ് ഭാഷ. ചില വര്‍ഷങ്ങള്‍ ആയി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള തമിഴ് ആരാധന സഭയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്

നേതൃത്വം : പ്രസിഡന്റ്‌ : അരുള്‍ദാസ്

സെക്രടറി : അശ്വിനി ഗബ്രിയേല്‍

ഖജാന്ജി : രൂത്ത്

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.