സി. എ.

സി. എ.

യൌവ്വനക്കാരാണ് ഒരു സഭയുടെയും രാജ്യത്തിന്റയും പ്രതീക്ഷ. ദുഷ്ടനെ ജയിച്ച ശക്തരായ യുവാക്കള്‍ സുഭയിലൂടെ കൂട്ടം കുട്ടമായ് വളര്ന്നു വരെട്ടെ. 2005ല്‍ ആരംഭിച്ച യുവജന പ്രസ്ഥാനം തലശ്ശേരിയില്‍ വളരെ അനുഗ്രഹമായി മുന്നേറുന്നു.

സമയം : എല്ലാ മാസവും അവസാന ഞായറാഴ്ച, 12 pm മുതല്‍ 1 pm വരെ

നേതൃത്വം : പ്രസിഡണ്ട് : പാസ്റ്റര്‍ സണ്ണി മാത്യു.

സെക്രട്ടറി : സി. ജ്യോതിസ്

ഖജാന്ജി : സി. ചിത്ര

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.